Woord van de maand – november 2023

Geliefde broeders en zusters in de Heer,

Deze maand wil ik jullie bemoedigen met een gedeelte uit de profeet Zacharia
hfst. 14. Dit vanwege de oorlog die nu gaande is in Israël en Gaza, en die heel
gemakkelijk zal kunnen uitbreiden naar de omliggende landen.

Eigenlijk gaan de voorgaande hoofdstukken ook al over strijd en oorlog tegen Israël,
lees de hoofdstukken 12 en 13!

Hoofdstuk 14 spreekt over alle volken die zullen optrekken tegen Jeruzalem, en de
stad zal worden ingenomen, de huizen geplunderd en de vrouwen geschonden.

Je zou kunnen zeggen geen goed nieuws voor Jeruzalem, maar vers 3 zegt; ‘Dan zal de
Here uittrekken om te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; zijn
voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg’ enz. Vers 5 en 6; ‘en de Here mijn
God, zal komen, alle heiligen met Hem. En op die dag zal er geen kostelijk licht zijn,
nog verstijving; ja, het zal één dag zijn – die is de Here bekend – geen dag en geen
nacht; maar ten tijde van de avond zal er licht zijn. Het boek: Op die dag zullen de zon,
maan en sterren niet langer schijnen en toch zal het voortdurend dag zijn! Alleen de
Here weet hoe dat kan. Het zullen geen gewone dag en nacht zijn, want s ’avonds zal
het nog steeds licht zijn. 8) Dan zullen te dien dage levende wateren uit Jeruzalem
vlieten (H. Geest) de helft naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee; in de
zomer zowel als in de winter zal dat geschieden. 9) En de Here zal koning worden over
de gehele aarde; te dien dage zal de Here de enige zijn, en Zijn naam de enige.

Dit bijbel-gedeelte is voor mij een grote bemoediging, God heeft de controle over het
wereldgebeuren. We moeten blijven uitzien naar de komst van de Here Jezus. Het is
zelfs een bevel! Openbaring 3:10 ‘Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven
verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking die over de gehele wereld
komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen’.

De Here zegene jullie allen om te volharden in het geloof.

Pastor Theodoor Verkuil