Woord van de maand – november 2022

Geliefde Shekinah Family,

Er zijn in de bijbel zeer krachtige teksten die ons iets te zeggen hebben.
In Romeinen 8:35 ;”Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus. Verdrukking, of benauwdheid, of
vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om uwentwil
worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer
dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad.” (Lees ook 38+39).

Wat voor geheim heeft de eerste gemeente, dat ze bij alle vervolgingen toch verblijd konden zijn?
Evangelie betekend; blijde boodschap en dat is het ook voor wie geloofd in de Here Jezus als zijn
verlosser. Jezelf verblijden als dingen tegen je keren is een Bijbelse opdracht.

1 Petr. 4:13;”verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden”. Ondanks vervolging en lijden was de
eerste gemeente in Handelingen succesvol om het evangelie te verspreiden over de gehele toenmalig
bekende wereld. Hun geheim was denk ik, de liefde tot God en de Here Jezus brandde in hun harten.
Ze waren niet meer die bange discipelen toen de Here Jezus gekruisigd was en begraven, toen hadden
ze alle moed en geloof verloren. Pas na de opstanding van Jezus vonden ze weer nieuwe moed en
geloof en helemaal op de eerste Pinksterdag toen ze vervuld werden met de Heilige Geest. Alle vrees
en angst was verdwenen.

Er is nog een tekst die belangrijk is voor ons: Openbaring 3:10;”Omdat gij het bevel bewaard hebt om
Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de wereld komen
zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen”. Dit slaat natuurlijk op de komst van Jezus voor Zijn
gemeente, als we Hem tegemoet gaan in de lucht: 1 Tess. 4:17. Maar ik denk ook dat we Jezus moeten
verwachten in iedere situatie van het leven, als we Hem nodig hebben. De Here is meer dan gewillig
om ons te hulp te komen, Hij deed het voor Petrus toe hij gevangen zat, en voor Paulus en Silas toen ze
samen de Here lof zongen in de gevangenis. God is bij machte oneindig veel meer te doen, dan wij
kunnen bidden of beseffen.!!

Wees gezegend in Jezus naam!!

Pastor Theodoor Verkuil