Woord van de maand – maart 2023

Laatst toen ik op weg was om iemand te bezoeken, gaf God mij een tekst uit Jesaja.
Ik heb hem later opgezocht en kwam bij hoofdstuk 61. Ik geef de eerste verzen weer,
maar lees in uw bijbel het hele hoofdstuk van 1-11.

De Geest des Heren Heren is op mij, omdat de Here mij gezalfd heeft: Deze zalving heeft
te maken met de roeping en bediening, in dit vers gaat het over de Here Jezus, maar
ook over de gemeente, zie Matth. 10:1-2 uitzending van de apostelen.

Ook in Marcus 16:15-18 het zendingsbevel voor de kerk vlak voordat Jezus naar de
hemel ging. Dezelfde zalving die op Jezus was, is ook op iedere wedergeboren christen.

Dit hoofdstuk uit Jesaja is zo inspirerend voor onze tijd. (Vers 2) Hij heeft mij gezonden om
een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden gebrokenen van
hart, NKV-vertaling, om te genezen de gebrokenen van hart, om voor gevangen
vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, NKV om vrijheid te
proclameren voor gevangenen. Om uit te roepen een jaar van het welbehagen des
Heren.

Ik geloof dat God klaarstaat opnieuw een verse zalving van Zijn Geest over Zijn volk uit te
gieten, zodat we met kracht zullen getuigen dat God niet veranderd is.

Juist afgelopen weekend ontving ik van Br. Phil Cappuccio, die onze spreker zal zijn op de
miniconferentie op 29 April. Het thema voor deze conferentie: Fresh Fire Conference!!!!!

Laten we er in geloof en gebed naar toe leven, de tijd gaat snel, over iets meer dan 2
maanden is het zover! Zet het in uw agenda en houd deze dag vrij. De dag is zo
gepland dat het niet te laat wordt voor de kinderen, van 10:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 15:00 uur.
Koffie en thee gratis, broodjes en een warme maaltijd worden verkocht tegen redelijke prijzen.

Laat het vuur van God hoog gaan branden in onze harten tot eer en glorie van onze
God!!

Pastor Theodoor Verkuil