Woord van de maand – februari 2024

Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
(Mattheus 5:6) Het Boek: “Gelukkig zijn de mensen die ernaar hunkeren dat Gods wil
wordt uitgevoerd, want zij zullen volkomen tevreden worden gesteld”.

Honger en dorst zijn zeer sterke gevoelens. Wij leven niet in een arm land waar gebrek
is aan eten en drinken, hoogstens als we ons hebben ingespannen met zwaar werk
hebben we dorst en honger.

In de geestelijke wereld is die hongersnood er wel. Er wordt weinig rekening gehouden
met de wil van God, in ons land en Europa. Wij; Gods kinderen, weten het antwoord
op deze nood. Mensen sterven bij gebrek aan goed geestelijk voedsel.

De tekst van deze maand vind ik in Het Boek erg mooi en begrijpelijk. Mensen die
ernaar hunkeren = sterk verlangen, dat Gods wil wordt uitgevoerd = actief.

Efziërs 5:15-17 “Ziet dus nauwlettend toe, hoe u wandelt, niet als onwijzen, doch als
wijzen, u de gelegenheid te nutte makende, want de dagen zijn kwaad. Weest daarom
niet onverstandig, maar tracht te verstaan, wat de wil des Heren is”.

Ik geloof dat we eenvoudig mogen vragen aan God, ons door Zijn Geest en woord
duidelijk te maken wat Zijn wil is voor iedere dag. Dus gebed en geloofsvertrouwen zijn
zeer belangrijk om Gods wil te verstaan en er ook naar te handelen = actief
gehoorzamen.

Laten we met elkaar in deze geloofshouding verder trekken, ons door niets laten
weerhouden om voortdurend de wil van de Vader te zoeken en te doen. Want daar is
de belofte in het woord van deze maand, we zullen verzadigd worden. Het Boek: we
zullen volkomen tevreden worden gesteld.

Wat een zegen is er in het doen van Gods wil!

Weest gezegend mijn broeder en zuster, laat er die honger en dorst in uw binnenste
zijn om in Zijn gerechtigheid te wandelen, niet in onze eigen kracht, maar in de kracht
en bijstand van onze hemelse vader!

Pastor Verkuil