Woord van de maand – februari 2022

Even terugkijkend op de rouwdienst en aansluitend de begrafenis.
God heeft onze rouw veranderd in vreugdeolie, We hebben Hem de eer gegeven die Hem toekomt.
De Heilige Geest wordt genoemd, de Trooster, wat een werkelijkheid, amen.

Diverse mensen hebben mij gevraagd, pastor u lijkt zo sterk, ik zei, dat ben ik niet het is Here in mij.

Er is een grote verwachting en hoop in mijn hart, want God verlangt ernaar om Zijn woord te bevestigen.
Marcus 16:20;”Doch zij gingen heen en predikten overal, terwijl de Here medewerkte en het woord bevestigde door de tekenen, die erop volgden”.

Hoop betekend dat je verwacht wat God beloofd heeft zal waarmaken en bevestigen.

Hebr. 6:17-18-19-20 (Het Boek);” God heeft ook een eed afgelegd om duidelijk te maken dat Hij niets anders kan dan Zijn woord te houden; Hij wilde dat de mensen aan wie Hij de belofte deed, niet zouden twijfelen. Omdat God een belofte heeft gedaan en een eed heeft afgelegd, valt er aan Zijn woorden niet te twijfelen. Daarbij is het uitgesloten dat Hij zou liegen. Dat geeft moed en hoop aan eenieder die naar Hem vlucht om gered te worden. De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven. Daardoor zijn wij verbonden met God zelf, achter het gordijn van de hemelse tempel. Jezus is daar voor ons binnengegaan om voor ons te pleiten. Hij is voor altijd hogepriester geworden, op dezelfde wijze als Melchizedek”.

Wat een zekerheid wordt ons hier aangereikt. Die hoop is als een anker, die tijdens de grootste levensstormen ons scheepje stabiel op zijn plaats houdt. De hoop die God geeft gaat verder dan de redding, wij mogen al de beloften van God voor waar nemen, voor de rest van ons leven.

Laat onze belijdenis iedere dag zijn, Here ik verwacht dat U Uw woord zal bevestigen in en door mijn leven.

Pastor Theodoor Verkuil