Woord van de maand – augustus 2021

Openbaring 12:12b ;”Wee de aarde en de zee want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende dat hij weinig tijd heeft”.

Ik geloof persoonlijk dat dit gedeelte uit Gods woord slaat op deze tijd, waar de duivel vrij spel lijkt te hebben om de volkeren van deze wereld tegen elkaar op te zetten. Vanaf vers één, kunnen we lezen dat hij uit de hemel op de aarde is geworpen. Ik geloof dat dit is gebeurd nadat Jezus Zijn leven had gegeven en met Zijn eigen bloed verzoening heeft gebracht tussen God de Vader en de mens. De duivel die tot dat moment de aanklager was van de mens, kon niet langer standhouden, want de prijs was nu betaald voor de zonde.
Nu hij op aarde is weet hij dat hij weinig tijd heeft, het oordeel over hem is vast besloten.

Openb. 20:2;” Daarna gooide Hij hem in de onderwereld, sloot die af en verzegelde het slot”- De duivel gebonden en opgesloten.
1 Petr. 5:8 ;”Wordt nuchter en waakzaam uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden”.
Weersta hem vast in het geloof, wetende dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten.

Onze overwinning is in Jezus (Matth. 28:18) “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde”. De Here Jezus heeft zijn macht aan zijn volgelingen gedelegeerd.
Lucas 10:19 ; “Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legermacht van de vijand, en niets zal u enig kwaad doen”.

Besef ook al leven we in een zeer gevaarlijke en demonische wereld, wij zijn burgers van Gods Koninkrijk, en met Jezus meer dan overwinnaars. Laten we denken, spreken en handelen als burgers van een Koninkrijk wat zal blijven tot in alle eeuwigheden!

Jezus is Here der Heren en Koning der koningen!
De Here zegene jullie allen van glorie tot glorie en van overwinning tot overwinning!

Pastor Theodoor Verkuil