Woord van de maand – mei 2024

Deze maand twee christelijke feestdagen, Hemelvaart, wat we kunnen lezen in
Handelingen 1. We kunnen wel spreken van een ooggetuige verslag door een arts met
de naam Lucas, die ook het evangelie van Lucas heeft geschreven.

We lezen dat Jezus na Zijn opstanding uit de dood, veertig dagen aan Zijn discipelen is
verschenen en hen onderwijs heeft gegeven over het Koninkrijk van God. En Hij gaf
hen opdracht om Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de
Vader, dat is de Heilige Geest, het tweede feest deze maand.

Het is opvallend dat de discipelen tot het laatst toe niet begrepen wat het plan van
God was, want ze vroegen in vers zes; ‘Here herstelt U in deze tijd het Koningschap
over Israël? Maar Hij zei tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te
weten, waarover de Vader de beschikking aan zich heeft gehouden, maar jullie zullen
kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt.’ De opdracht was en is, jullie
zullen Mijn getuige zijn en het Koninkrijk Gods verkondigen.

Het is ook onze taak het Koninkrijk Gods te verkondigen en te proclameren. Wij zijn
kinderen van dat Koninkrijk en gaan van kracht tot kracht en van overwinning tot
overwinning voorwaarts door de bijstand van de Heilige Geest.

Jezus is Heer, en Hij komt terug zoals Hij is heengegaan op de wolken van de hemel!

Geliefde broeders en zusters, laat deze komende maand een tijd zijn van verwachting
en gebed. Wij hebben de Geest al ontvangen, maar er is een wereld in nood. Laat ons
gebed zijn voor Nederland in de eerste plaats, dat God Zijn Geest van berouw en
bekering uitgiet over ons land. Dat mensen overtuigd zullen worden in hun hart van
zonden, en daardoor tot God zullen gaan roepen.

Wij zijn verantwoordelijk om de hemel te bestormen in gebed, met een hart vol
bewogenheid voor een verloren gaande wereld. En we mogen er zeker van zijn dat
God dat gebed zal horen en verhoren!

Heb een gezegende mei maand!