Woord van de maand – mei 2023

Deze maand gedenken we Hemelvaart en Pinksteren.

In Handelingen 1 lezen we dat Jezus na Zijn opstanding, veertig dagen onderwijs gaf
aan Zijn Apostelen aangaande het Koninkrijk van God en de komst van de Heilige
Geest.

Deze twee dingen hebben met elkaar te maken. Het is de Heilige Geest die het
Koninkrijk van God openbaart en vestigt in onze harten. Wij leven nu al in het
Koninkrijk van God door geloof, en leren door de leiding van de Geest te wandelen en
te handelen in het gezag van de Heilige Geest. Het moet normaal voor ons zijn om de
stem van God’s Geest te verstaan en haar te gehoorzamen.

Het is wat we belijden als waarheid, leggen we ons neer bij wat onze ervaring is, of
geloven we dat God nog steeds spreekt door Zijn Geest in ons hart.

Efeziërs 3:20 Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig
veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (begrijpen).

De Heilige Geest werkt in de wederom-geboren christen met kracht, en God is dus bij
machte oneindig veel meer te doen (geen beperking) dan wij bidden of beseffen.
Als we iets niet beseffen betekend dat, dat we er niet bij stilstaan.
We denken er niet over na!

Laten we God niet beperken in ons denken. Het is Zijn wil dat het Koninkrijk Gods
openbaar wordt in uw leven, door de bijstand van de Heilige Geest.

Neem de tijd om God te zoeken in gebed. U bent een kandidaat om gebruikt te
worden door de Heilige Geest.

Begin dat te belijden in Jezus naam!

Heb een gezegende meimaand!

Pastor Theodoor Verkuil