Woord van de maand – maart 2016

Deze maand gedenken en vieren we weer het Paasfeest. Ik denk dat dit feest voor ons christenen het grootste en belangrijkste feest is. Jezus is het volmaakte lam, geslacht voor de zonde van de hele wereld. Hij betaalde de prijs voor onze ongerechtigheid en wij kregen daarvoor in de plaats Zijn gerechtigheid!
Degenen die Jezus hebben aangenomen, heeft God hersteld in hun positie als zonen en dochters, bekleed met de mantel van gerechtigheid en gezag.

Jesaja 53 geeft ons een duidelijk beeld wat er zou gaan gebeuren (profetie), hetgeen voor ons al is gebeurd, maar gelukkig is dat voor ons geen dode geschiedenis. (vers 4) “Nochtans, onze ziekte heeft Hij op zich genomen, en onze smarten gedragen (5), maar om onze overtredingen werd Hij doorboord en om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.  (10) Maar het behaagde de Here hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek.(11) Om zijn moeitevol lijden zal hij het zien, tot verzadiging toe; door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij dragen!

Nu wij gerechtvaardigd zijn, kunnen we ook in gezag en autoriteit wandelen. We mogen alles rondom ons brengen onder het gezag van Jezus. Onze baan, gezin, huwelijk, je buren enz. In rustig vertrouwen en geloof mogen we spreken en proclameren. Marcus 16:17-18 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.”

Ik wil u opwekken het woord van God te geloven voor uzelf en voor vandaag! God zal altijd Zijn woord bevestigen voor degenen die eenvoudig geloven en handelen.

Heb een zeer gezegende maand Maart en een glorieus Paasweekend, Jezus is waarlijk opgestaan en Hij leeft!

Pastor Theodoor Verkuil