Woord van de maand JUNI 2019

Deze maand vieren we het Pinksterfeest of Pentacosta= vijftigste dag na Pasen, de uitstorting van de Heilige Geest.

In Hand. 1: 5 + 8; “Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze” (10 dagen na hemelvaart) “maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult Mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde”. Jezus haalt aan wat Johannes zelf heeft gezegd in Luc.3:16: “Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben om los te maken; die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur”.

Vuur in de bijbel heeft twee betekenissen; 1e het oordeel van God (wat voor de gelovigen in Jezus is weggenomen) 2e een beeld van de Heilige Geest (en er vertoonde tongen als van vuur, die zich verdeelden, en zette zich op eenieder van hen. (Hand. 2:3). In Rom. 12:10-11 lezen wij: “Weest in broederliefde elkander ten voorbeeld, in ijver onverdroten, vurig van geest dient de Here”.

Ik geloof dat het normaal is, dat we in vuur en vlam staan voor Jezus. Als we zeggen en belijden dat er wederom geboren christenen zijn en gedoopt in de Heilige Geest, spreken in nieuwe tongen, en we zijn niet in vuur en vlam, dan hebben wij de eerste liefde tot de Heer verloren, dan moet het vuur opnieuw ontbranden in onze harten.

Laat dit komend Pinksterfeest een feest mogen zijn voor ons allemaal, dat het vuur in ons hart opnieuw zal branden voor liefde tot Jezus en zijn kerk.   Dat is het normale christen leven!
Matth. 7:8: “Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden”.

Ik geloof in een krachtige doorbraak voor een ieder in Shekinah Gemeente. God is nog steeds dezelfde en de Heilige Geest is ook niet veranderd.

Wees gezegend mijn broeder en zuster met de glorie van God!

Uw Pastor Theodoor Verkuil