Woord van de maand – December 2018

Alweer de laatste maand van het jaar! En iedere keer weer zeggen we wat gaat de tijd snel voorbij! Sprekend over de tijd, de bijbel heeft het vrij veel over hoe we met onze tijd moeten omgaan. In Galaten 6:9: “wanneer het eenmaal tijd is zullen wij oogsten”.  Ik geloof daarin met mijn hele hart. Laat ons hart afgestemd zijn op de Heilige Geest zodat we de tijden van de Heer verstaan. Het is absoluut de tijd van God om gebedsverhoringen te geven, doorbraken op velerlei gebied. En terwijl we bezig zijn om God te dienen, ons te verblijden in de Heer te allen tijde! (Fil.4:4)

Het hoogtepunt van deze maand is natuurlijk het heerlijke kerstfeest, de geboorte van onze Heiland Jezus Christus, in Gal. 4:4 lezen we: Maar toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij het recht van zonen zouden verkrijgen.

God had een plan en een tijd en Hij wijkt niet af van dat plan, niet toen het tijd was voor Jezus om te komen als kindje naar deze aarde en ook niet om straks terug te keren als koning in Jeruzalem om duizend lange jaren te regeren met recht en gerechtigheid.

De tijd van Handelingen is nog niet voorbij. God handelt nog steeds door Zijn Geest. Daarom kunnen we vrijmoedig verklaren, we leven in Bijbelse tijden, omdat God zelf nooit verandert, is Zijn Woord ook onveranderlijk. Wij als Zijn kinderen veranderen wel volgens de bijbel, van heerlijkheid tot heerlijkheid.

2 Cor. 3:17-18 “De Here nu is de Geest; en waar de Geest des Heren is, is vrijheid. En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.”

Het komend jaar 2019 zal daarom voor ons verandering betekenen, de heerlijkheid van God. Geloof erin en laat uw hart altijd wagenwijd open zijn voor de beloften van God!

Ik wens u een zeer gezegende December maand toe!

Pastor Theodoor Verkuil