Woord van de maand – Januari 2019

Geliefde Shekinah familie, gezegend nieuw jaar!

Het is altijd Gods wil geweest om zijn volk te zegenen. We zien in het Oude Testament dat inderdaad Gods volk werd gezegend zolang ze God zochten, maar zodra ze hun eigen weg gingen en zich niet bekeerden kwamen er rampen over het volk.

Wij als gelovigen in Jezus leven in een betere tijd, onze zonden zijn verzoend door het offer van Jezus, we zijn geheiligd in Hem en God heeft ons bekleed met Zijn gerechtigheid. Daardoor kunnen wij ook een rechtvaardig leven leiden. Want we hebben het leven van Jezus in ons. Het is goed te weten dat we in de leerschool van de Heilige Geest zijn. Hij wijst ons de weg tot de volle waarheid, Hij is de trooster en de leraar die ons de weg wijst tot het hart van de Vader.

Ik geloof dat we dit komend jaar beter zullen begrijpen wat Gods plan is voor ons leven en dat we samen de weg van geloof zullen bewandelen, dan kan het niet anders dan dat we resultaten gaan zien. God beantwoordt altijd geloof en gehoorzaamheid. Ik geloof in gebedsverhoringen en genezingen opdat Gods naam verheerlijkt zal worden.

In Efeze 1:3 lezen we: “Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.” Dat betekent dat de zegen klaarligt voor eenieder van ons. God is niet gierig, maar juist verlangend om Zijn volk te zegenen, omdat Hij gemotiveerd wordt door liefde.

Zullen we elkaar aanmoedigen om achter Jezus aan te gaan en te hongeren naar het Levende Brood, het Woord van God. Dan zullen wij verzadigd worden in onze geest en ziel met de overvloed die God geeft. Wees een discipel van Jezus, leer van Hem en dien Hem iedere dag van je leven!

Pastors Theodoor en Lien Verkuil