Woord van de maand – juni 2017

Terugkijkend op de maand Mei, danken we de Heer voor zijn dienstknecht Phil Cappuccio en zijn bediening op 5 en 6 Mei in 2 gezamenlijke diensten, waar we gesterkt en opgebouwd zijn door onderwijs en profetische woorden. De broeder is zelf gezegend tijdens zijn verblijf in Nederland en hij proeft in de Geest een toenemend verlangen voor een opwekking die God keer op keer heeft beloofd.

De maand die nu voor ons ligt, begint al heel goed met het heerlijke Pinksterfeest, waarop we gedenken en vieren dat God zijn Geest heeft uitgegoten op de 120 gelovigen die in gehoorzaamheid hebben gewacht op en gebeden voor de belofte.

Wij leven al in de bedeling van de Heilige Geest. Hij is gekomen en wil ons leiden en onderwijzen, maar gebed en verwachting is ook voor ons zeer belangrijk. God heeft door de eeuwen heen opwekkingen gegeven, speciale bezoekingen van Gods Geest, daar ging altijd gebed aan vooraf en meestal waren het zeer donkere tijden en afval van het geloof. Het is nu niet anders, mensen dagen God openlijk uit, of ze verloochenen dat er een God is. De menselijke rede regeert (het verstand) Adam en Eva kozen er al voor om te eten van de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad, in plaats van de boom des levens , wat een beeld is van Jezus. Daarom moeten wij dagelijks eten van Gods woord, het brood des levens en drinken van de wijn , het beeld van Jezus bloed. Joh. 6:51 “Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, zal hij in eeuwigheid leven.”

De Here zegene u allen,

Pastor Theodoor Verkuil