Het woord van de maand – Juni 2015

Jesaja 55:10-11 “Want zoals de regen en de sneeuw neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal Mijn woord, dat uit Mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig (zonder enig effect te produceren, nutteloos) tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend.”

Geliefde br./zr.

Op onze reis als christen is het woord van God van levensbelang. Jezus zegt van zichzelf dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. De duivel daar tegenover is een leugenaar van het begin, en wordt genoemd de vader der leugens. Van tijd tot tijd hebben we te maken met de influisteringen van de leugenaar. We kunnen hem alleen weerstaan met het woord van God. We moeten het woord van God in ons hart bergen als een schat.

Deze twee teksten uit Jesaja geven aan wat het woord van God doet. God spreekt het als een Rhema woord (profetisch) of als een Logos woord (het geschreven woord) en precies zoals de regen en de sneeuw nederdalen op de aarde om die vruchtbaar te maken, zo is het woord van God, het produceert datgene waartoe God het heeft gezonden. Het zal altijd effect hebben op ons leven als we het met een gelovig hart aannemen. En zoals de aarde vruchtbaar wordt, zo is het ook met de christen die het woord van God gelovig aan neemt, zaai dat woord eerst in uw eigen hart in volharding. Het maakt ons in ieder opzicht vruchtbaar, productief voor Gods glorie. Het woord is ook zaad, wat we weer mogen uitzaaien in deze wereld voor een grote oogst! In het woord zit alles wat we nodig hebben, alle geestelijke vitamientjes om gezond en succesvol te zijn voor Gods glorie!

Want God heeft er behagen in (of plezier) dat Zijn woord doet waartoe Hij het heeft gezonden!

Gods woord werkt altijd ! Dank Hem ervoor!

Uw Pastor Theodoor Verkuil