Woord van de maand – oktober 2014

Geliefde broeders en zusters,

Het woord van God is voor ons geestelijk leven van zeer grote betekenis. Het wordt vergeleken met brood. In het Middellandse zee gebied eet men brood bij alle maaltijden. Brood is een eerste levensbehoefte. Het is ook opmerkelijk dat in “Het onze vader” staat, “Geef ons heden ons dagelijks brood”. Ik denk dat het slaat op het natuurlijke brood voor ons lichaam, maar ook op het geestelijke brood voor onze ziel, opdat we gezond en sterk zullen zijn, lichamelijk maar ook geestelijk.

We hebben het volk Israël tot voorbeeld hoe het niet moet. Ze gingen op weg naar het beloofde land door Gods hand uitgeleid. God openbaarde zich keer op keer met wonderen en tekenen, door de Rode zee, bij Mara, en door de wolk bij dag en bij nacht.

1 Cor. 10:1-5 “Want ik stel er prijs op, broeders dat gij weet, dat onze vaderen allen onder de wolk waren (de zichtbare aanwezigheid van God), allen door de zee gingen, allen zich in Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee, allen hetzelfde geestelijke voedsel aten, en allen dezelfde geestelijke drank dronken, want zij dronken uit een geestelijke rots welke met hen meeging, en die rots was de Christus”. En toch heeft God aan het merendeel van hen geen welgevallen gehad want zij werden neergeveld in de woestijn. Ondanks alle wonderen en tekenen geloofden ze niet dat God bij machte was om hen in het beloofde land te brengen. Ze werden meer geïntimideerd door de problemen en moeilijkheden in de woestijn dan dat ze geloofden in de beloften van God, ondanks de zichtbare aanwezigheid van God, iedere dag!

Neem tijd om uw bijbel te lezen, overpeins het woord, denk erover na! Laat het in uw hart zinken en dank dan uw Vader in de hemel voor zijn voorziening!

Laat Gods woord uw eten en drinken zijn en verlustig u in de Heer uw God want Hij is uw kracht!

Uw Pastor Theodoor Verkuil