Woord van de maand – Mei 2014

Geliefde br./zr.

We hebben juist afgelopen maand het Paasfeest gevierd, de opstanding van de Here Jezus. Deze gebeurtenis bracht geweldige blijdschap en nieuwe hoop in de harten van de discipelen.
In Joh. 16:7 zegt Jezus tot Zijn discipelen: “….Het is beter voor u dat Ik heenga. Want indien ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.” Het was zo moeilijk te begrijpen voor de discipelen dat Jezus moest heengaan.

Dus Pasen was zo’n belevenis voor hen, Jezus hun Meester en Redder was opgestaan uit de doden. Nieuwe hoop rijst er in hun harten. Maar het was niet de bedoeling dat Hij zou blijven. Jezus gaat hen onderwijzen voor veertig dagen lang aangaande ‘Het Koninkrijk van God’.
Zelfs dat begrijpen ze niet want zij denken aan een aards koninkrijk. Dan schud de Heer ze wakker, Hij zegt in Handelingen 1: jullie moeten wachten op de belofte van de Vader, de Heilige Geest, en jullie zullen kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en jullie zullen Mijn getuigen zijn over de  hele aarde. En nadat Hij hen deze laatste instructies heeft gegeven wordt Hij plotseling opgenomen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen en terwijl zij naar de hemel staarden, zie twee mannen in witte klederen, die zeiden; “Gallileese mannen wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen.”

Het tijdperk van de Heilige Geest was aangebroken. In het bijzonder ook voor ons in de eindtijd waarin we leven. ”Ik vermag alle dingen in Hem die mij kracht geeft”.
Laten we Gods woord geloven ook voor deze tijd. Dit is een betere tijd dan toen Jezus op aarde wandelde, want de Heilige Geest is niet maar op één plaats tegelijk, maar overal waar de Heer aangeroepen wordt in geest en waarheid.

Gods zegen,
uw Pastor Theodoor Verkuil