Januari 2013 ‘Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen?’

Wat zal dit nieuwe jaar ons brengen? Ik denk dat heel veel mensen over de hele wereld zich die vraag zullen stellen.

Ook voor ons gelovigen is die vraag heel terecht, maar ook wij weten niet wat er staat te gebeuren, dan alleen wat de Bijbel, Gods Woord ons daarover leert.
 
‘Mattheus 24’ gaat over de wederkomst van Jezus en de tekenen die daaraan vooraf gaan, het spreekt over oorlogen, verdrukkingen, valse Christussen en valse profeten met verleidingen, wetsverachting of wetteloosheid en zonde waardoor de liefde van de mensen zal verkillen. (vers 14) “En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.”
De wetteloosheid zien we al overal om ons heen, dat betekent dat men geen rekening houdt met Gods normen en waarden, iedereen heeft zijn eigen normen en waarden. Gods volk blijft alleen staande als we rekening houden met Gods wil. “Uw wil geschiedde in de hemel en op de aarde”.
Dan in hoofdstuk 25, de wijze en de dwaze maagden. De bruidegom is het beeld van de komende bruidegom Jezus die we ten allen tijde moeten blijven verwachten, en vanaf (14) de gelijkenis van de talenten, wij moeten allemaal onze talenten en mogelijkheden in dienst van de Heer stellen, en dan vanaf vers 31 zien we dat er 2 groepen voor de troon van Jezus staan, en Hij oordeelt hen op grond van hun rechtvaardige daden. Met andere woorden alles wat we doen uit liefde voor Hem, dat behoud zijn waarde.
Laten we meer dan ooit leven voor onze opgestane Heer, wat dat ook kost en niet onverschillig worden onder de druk van de omstandigheden.
Uw pastors wensen u een overwinnend en zegenrijk jaar toe voor de glorie van God!
 
Pastors Theodoor & Lien Verkuil