Woord van de maand – December 2013

Aan het eind van het jaar kijken we altijd even terug op de zegeningen die de Heer heeft gegeven. God is getrouw geweest, vier huwelijken op een rij, wat een feest. Dan alle samenkomsten, waarin we God hebben zien bewegen. De Here is aan het werk om nieuwe dingen te doen!

We kijken natuurlijk ook vooruit, wat zal de toekomst ons brengen, eigenlijk begint die toekomst al morgen!

Spreuken 23:18 geeft ons goede raad. “Uw hart zij niet naijverig (jaloers) op de zondaren, maar beijvere zich voortdurend de Here te vrezen, waarlijk , dan is er toekomst en uw verwachting wordt niet afgesneden ( je hoop gaat niet verloren).” NBV

Laat dit komend jaar onze motivatie zijn; de Here te vrezen (ontzag) bij alles wat we doen, dan is er toekomst. Verwachting heeft alles met toekomst te maken.

Er zijn een aantal beloften in de bijbel die ons sterken in het geloof. Bijvoorbeeld in: Rom. 8:38-39 “Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus onze Here.” Onze toekomst is veilig in Jezus handen. Deze teksten in Rom. geven ons een inzicht in het geloof en vertrouwen wat Paulus had, zijn toekomst was verzekerd in Jezus zijn Heer. Dat zelfde geloof behoren ook wij te hebben, niets kan mij scheiden van Gods liefde. Dus vol vertrouwen gaan we straks het nieuwe jaar in!

Het bestuur van Shekinah Ministries,  Pastors en ouderlingen/leidinggevenden wensen u gezegende kerstdagen en een verwachting volle jaarwisseling!