Woord van de maand – juni 2016

Geliefde broeders en zusters, De grote christelijke feesten zijn nu achter ons, wat een geweldig Pinksterfeest hebben we gehad, er waren inderdaad stromen van zegen over ons. Als er iets heel duidelijk is, dan is het dat we de leiding en hulp van de Heilige Geest nodig hebben. Op ons werk, gezin, in ons huwelijk en in de kerk. Het is geweldig te ontdekken dat als we ons nederig opstellen en God vragen ons te leiden, dan doet Hij dat. … Lees Meer

Woord van de maand – mei 2016

Deze maand zijn Hemelvaartsdag en Bevrijdingsdag allebei op donderdag 5 Mei. Ik wil even stilstaan bij Efeze. 4:9-10 : Wat betekent dit: Hij is opgevaren, anders dan dat Hij ook nedergedaald is naar de lagere aardse gewesten? Hij die nedergedaald is, Hij is het ook, die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alles tot volheid te brengen. (Amplified Bible) dat Hij (Zijn tegenwoordigheid) alle dingen zou vervullen. (Het hele universum, van de laagste tot de hoogste). Dit is een … Lees Meer

Woord van de maand – april 2016

Het is heerlijk om te zien hoe meer en meer broeders en zusters hun plaats innemen in beide gemeenten, en hun voldoening vinden in het werk van God. De Bijbel spreekt erover dat er voor alles een tijd is (Spreuken 3). Ik wil er een tekst bijvoegen: er is een tijd om te zaaien en een tijd om te oogsten. Ik geloof dat er opnieuw grote honger naar Gods woord gaat komen, daarom zaai het Woord als daar de gelegenheid … Lees Meer

Woord van de maand – maart 2016

Deze maand gedenken en vieren we weer het Paasfeest. Ik denk dat dit feest voor ons christenen het grootste en belangrijkste feest is. Jezus is het volmaakte lam, geslacht voor de zonde van de hele wereld. Hij betaalde de prijs voor onze ongerechtigheid en wij kregen daarvoor in de plaats Zijn gerechtigheid! Degenen die Jezus hebben aangenomen, heeft God hersteld in hun positie als zonen en dochters, bekleed met de mantel van gerechtigheid en gezag. Jesaja 53 geeft ons een … Lees Meer

Woord van de maand – februari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Ik proef in mijn geest, dat we in een andere dimensie zijn binnengegaan met de gemeenten. Er liggen andere uitdagingen voor ons , waarin de Heer ons zal helpen en nieuwe overwinningen in Jezus naam, nieuwe gebedsverhoringen die grote blijdschap zullen brengen onder Gods volk! God is een God van herstel, mensen met teleurstellingen en verdriet in hun leven, geeft God een nieuwe hoop. Als u de moed dreigt op te geven, kom … Lees Meer

Woord van de maand – Januari 2016

Geliefde broeders en zusters in de Heer, Een zeer gezegend 2016 toegewenst! Weet dit jaar wat komt, kunnen de dingen niet mislukken als we het van Jezus verwachten. Ik heb besloten mijn ogen op Hem te blijven richten. Hebreeën 12:1+2 (Het Boek) “Nu zo’n grote menigte ons ziet en aanmoedigt, moeten we alles afleggen wat hindert en ons bevrijden van de zonde, die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de baan afleggen die voor ons ligt, zonder op te geven. … Lees Meer

Woord van de maand – december 2015

Jesaja 61:10 “Ik verblijd mij zeer in de Here, mijn ziel juicht in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom, die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt, en gelijk de bruid, die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voort brengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Here Here gerechtigheid en lof doen uitspruiten … Lees Meer

De doop – In Jesus Christus zijn wij een nieuwe schepping

Zondag 25 oktober werd een doopdienst gehouden in de kerk. Handelingen 2:38, 39 “38. En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.  39. Want voor u is de belofte en voor uw  kinderen en voor allen  die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.” Dopen is een symbolische daad van gehoorzaamheid aan God, … Lees Meer

Woord van de maand – november 2015

Maand elf alweer mensen, het jaar is om voor dat je het weet. Galaten 6:9: “Laten we niet moede worden goed te doen want, wanneer het eenmaal tijd is , zullen we oogsten, als we niet verslappen”. God heeft het juiste seizoen voor al het zaad wat je plant. Goed zaad zowel als slecht zaad. Uiteraard moeten wij het goede zaad van het woord planten, altijd eerst in ons eigen leven, we moeten ons niet laten afbrengen door omstandigheden om … Lees Meer

“Zijn rivier is in ons”

Een impressie van de preek van pastor dr. Eldon Wilson. Psalm 46:5-6 “Een rivier – haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten. God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.” Psalm 48:2-3 “Groot is de Here en hoog te loven in de stad van onze God Zijn heilige berg. Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde.” Beide Bijbelteksten spreken van ‘de stad van … Lees Meer